Tạm một hôm

Chất liệu

bạc 24k

Năm:

2021

bức tượng chân dung tự họa được làm bằng bạc trưng bày cùng video "Mỗi ngày"