Mỗi ngày

Chất liệu

đất sét, nước

Năm:

2013

Tác phẩm là một tượng chân dung tự họa dang tan chảy