Điều gì sẽ đến

Chất liệu

đường, nước

Năm:

2014

Tác phẩm là sự tan biến các cột đường trong bể nước.