Mỗi ngày

Client:

Year:

2013

Tác phẩm thử nghiệm trưng bày một bức tượng chân dung tự họa bị tan ra trong phòng triển lãm